Wyciskarka wolnoobrotowa Artnico SX-80

Sprzęt AGD

Informacje

zdjęcia biznesowe

Nowa jako¶æ w Twojej kuchni: Wyciskarka wolnoobrotowa do owoców i warzyw Artnico jest urzeczywistnieniem nowej jako¶ci w Twojej kuchni. To owoc kilkuletniej pracy sztabu projektantów, którym uda³o siê zamkn±æ najnowsze rozwi±zania technologiczne w nowoczesnej, stylowej obudowie. Sprawd¼ i przekonaj siê osobi¶cie, ile potrafi to niewielkie urz±dzenie. Nowoczesny design Artnico to nie tylko nowoczesno¶æ w ujêciu technologicznym – to tak¿e fantastyczny design, który ³±czy w sobie klasyczn± stylistykê z nutk± futurystycznego szaleñstwa. Zbudowana z ekologicznych materia³ów o zwiêkszonej wytrzyma³o¶ci wyciskarka stoi w jednym szeregu z innymi produktami klasy premium. Wygl±d wyciskarki ArtNico SX-80 sprawi, ¿e uczynisz z niej sta³y eksponat w swojej kuchni. Technologiczna ekstraklasa Przy tworzeniu naszej wyciskarki nie poszli¶my na ¿adne kompromisy – wykorzystano wy³±cznie najwy¿szej jako¶ci materia³y, oraz najbardziej innowacyjne spo¶ród dostêpnych technologii. Wa³ek Wa³ek ¶limakowy, czyli serce systemu wyciskania na wolnych obrotach, jest wykonany z ekologicznych materia³ów, które nie przyczyniaj± siê do degradowania sk³adników od¿ywczych zawartych w soku. Otrzymujemy 100% nierozcieñczonego, ¶wie¿ego ekstraktu o naturalnym smaku i warto¶ciach od¿ywczych. Zmywalna g³owica depiluj±ca zapewnia higieniczne i ³atwe czyszczenie Depilator jest wyposa¿ony w g³owicê depiluj±c± z mo¿liwo¶ci± mycia. G³owicê mo¿na od³±czyæ i wyczy¶ciæ pod bie¿±c± wod±, co u³atwia zachowanie higieny. --> Mocny, d³ugowieczny silnik Je¶li wa³ek ¶limakowy jest sercem Artnico SX-80, to jej p³ucami niew±tpliwie jest niezwykle wydajny silnik, który pracuje w technologii wolnoobrotowej. Ten fakt ma kolosalne znaczenie dla jako¶ci soku – wolno obracaj±cy siê silnik nie wytwarza ciep³a, które przyczynia siê do utleniania i niszczenia cennych witamin jeszcze w procesie produkcji. Wp³ywa to tak¿e korzystnie na ¿ywotno¶æ mechanizmu, który zu¿ywa siê wolniej od tradycyjnych silników znanych z innych wyciskarek. Precyzyjne sito Domowy sok z wyciskarki, poza tym, ¿e obowi±zkowo musi byæ zdrowy i po¿ywny, powinien tak¿e byæ smaczny i wygl±daæ apetycznie. W Artnico SX-80 zadba o to precyzyjne sitko, wykonane – podobnie jak ¶limak – z ekologicznych materia³ów. Doskonale oddziela klarowny i jednorodny sok od resztek, czyli tzw. suchej pulpy, któr± zawsze mo¿na wykorzystaæ do dekoracji ciast i deserów. Zatyczka wyp³ywu soku Dziêki zastosowaniu zatyczki wyp³ywu soku mo¿liwe jest wyciskanie ekstraktu z ró¿nych produktów i zlewanie go do pojemnika, w którym nastêpuje mieszanie. Dopiero po wyjêciu zatyczki sok przelewany jest do szklanki – daje to lepsz± kontrolê nad proporcjami i smakiem soku. Resztki wyci¶niêtych owoców i warzyw Produktem ubocznym wyciskanego soku jest sucha owocowa pulpa. Choæ ilo¶æ resztek powsta³ych w wyniku pracy Artnico SX-80 jest minimalna, to jednak mo¿na je produktywnie wykorzystaæ. Wspomniana pulpa jest zupe³nie sucha, ale zachowuje swój naturalny aromat i witaminy, dlatego doskonale zdjęcia biznesowe nadaje siê do dekoracji i doprawiana pysznych ciast i deserów. Funkcja REVERSE Artnico SX-80 zosta³a wyposa¿ona w funkcjê REVERSE, czyli po prostu mo¿liwo¶æ chwilowego przej¶cia na obroty wsteczne. Jej przydatno¶æ mo¿na doceniæ szczególnie w momencie, gdy zbyt du¿y b±d¼ zbyt twardy produkt zablokuje silnik i uniemo¿liwi dalsz± pracê. Wtedy przy pomocy funkcji REVERSE obiekt zostaje „wypchniêty” z powrotem do wylotu i natychmiast mo¿na kontynuowaæ pracê. Prostota i szybkosc mycia Charakterystyczn± cech± Artnico SX-80 jest prostota mycia i konserwacji urz±dzenia. Wszystko odbywa siê b³yskawicznie i nie wymaga ¿mudnego szorowania poszczególnych elementów oraz trudno dostêpnych zakamarków. Wystarczy zablokowaæ wylot zatyczk± wyp³ywu soku, wlaæ ciep³± wodê i w³±czyæ silnik, a wyciskarka sama wykona za nas pracê. W przypadku manualnego czyszczenia trudno¶ci równie¿ s± znikome - nale¿y zdemontowaæ poszczególne elementy i op³ukaæ pod bie¿±c± wod± – nic prostszego! Zdrowe soki z wiêksz± ilo¶ci± witamin i enzymów Podsumujmy raz jeszcze korzy¶ci p³yn±ce z wyciskania soku w wyciskarce wolnoobrotowej Artnico SX-80: ¶limak pracuj±cy na wolnych obrotach zastosowany, zamiast znanych z innych sokowirówek szybkotn±cych no¿y, pozwala wydzielaæ znacznie mniejsze ilo¶ci ciep³a. Dziêki temu sok zachowuje maksimum witamin i warto¶ci od¿ywczych które nie ulegaj± degradacji w procesie ekstrakcji. Dziecinnie prosty jest równie¿ monta¿ i demonta¿ (zajmuje mniej ni¿ 60 sekund), a co za tym idzie – ogólna konserwacja. Pracê uprzyjemnia te¿ szereg przydatnych udogodnieñ, takich jak przycisk REVERSE czy zatyczka wyp³ywu soku. Wszystko po to, aby cieszyæ siê zdrowym, pe³nowarto¶ciowym ekstraktem. W czasach, kiedy ¶wiat pêdzi bez wytchnienia, soki z wyciskarki ArtNico pozwalaj± z³apaæ niezbêdn± porcjê Witamin i ca³y czas pozostawaæ w wysokiej dyspozycji. S± ¶wietnym uzupe³nieniem diety sportowców, ale tak¿e zwyk³ych osób, które ceni± sobie zdrowy tryb ¿ycia i szukaj± dodatkowego do³adowania przed trudami dnia codziennego. S± gêste, syc±ce i orze¼wiaj±ce, wiêc z powodzeniem mog± byæ zdrowym substytutem jednego z codziennych posi³ków. Art Nico to sztuka zdrowego ¿ycia. Sprawi, ¿e na nowo odkryjesz przyjemno¶æ z robienia w³asnego, domowego soku. Nie marnuj resztek Pozosta³a po wyci¶niêtym soku pulpa, to nic innego jak miazga powsta³a ze zgniecionych owoców i warzyw. Poniewa¿ i ona nie jest pozbawiona cennych warto¶ci od¿ywczych, mo¿na j± wykorzystaæ na wiele sposobów. Poni¿ej prezentujemy kilka mo¿liwo¶ci jej wykorzystania, zarówno do eksperymentów kulinarnych, jak i do przygotowania kosmetyków. Warto wiêc korzystaæ z potencja³u drzemi±cego w tych – tylko na pozór – bezu¿ytecznych resztkach. Napiêcie AC 220-240 V Czêstotliwosæ 50/60Hz Moc 150W Czas pracy ci±glej 20 minut Funkcja Reverse Tak Typ Wolnoobrotowa Wyciskarka Artnico SX-80 Pojemnik na sok Pojemnik na pulpê Szczoteczka do szczenia Instrukcja obs³ugi

Cena: 329,00
Dostępność: dostępny od ręki